top of page

แพ็กเกจกิออน+ฮิกาชิยาม่า

50,600 เยน 

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจกิออน+ฮิกาชิยาม่า

■ค่าใช้จ่าย 50,600 เยน 

■ระยะเวลาที่ใช้ ประมาณ 3 ชั่วโมง

เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00 (สาขาโกโจเท่านั้น) 

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 300 ภาพ

bottom of page