top of page

แพ็กเกจกิออน

28,600 เยน 

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจกิออน

■ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น 28,600 เยน

■ระยะเวลาในการถ่ายภาพ  ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

■เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00 (สาขาโกโจเท่านั้น)

※เนื่องจากการถ่ายภาพที่สะพานกิออนสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่เข้าใช้บริการช่วง 9.00 เท่านั้น หากเข้าใช้บริการช่วงบ่ายท่านจะไม่สามารถเลือกแพ็กเกจนี้ได้

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 200 ภาพ

bottom of page