top of page

เข้าร่วมพิธีชงชา


การเข้าร่วมพิธีชงชา เป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงมากของนักท่องเที่ยวที่มาเกียวโต ท่านจะได้ชมขั้นตอนอันประณีตในการชงชา รวมทั้งได้ชิมขนมหวานและชาตั้นตำรับของเกียวโต ร้านที่แนะนำคือ ร้านชิชิโจ คันชุนโด Shichijo Kansyundo ซึ่งเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่สมัยเอโะ อยู่ใกล้สถานีเกียวโต เด็กๆก็สามารถเข้าร่วมพิธีชงชากับพ่อแม่ได้!

นอกจากนี้ ใกล้ๆยูเมะยากาตะยังมีร้านจินมัตสึอัน Jinmatsuan ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมพิธีชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเช่นกัน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page